Zena

Zena Geard er en Britisk/Norsk System-Forholds Terapist og Psykodrama Terapist og Trener. Hun skrev sin Mester-oppgave om temaet BDSM og hennes profesjonelle interesser inkluderer traumer, LGBTQ, kink og seksualitet. Hun jobber med individuelle personer så vel som par og grupper i Oslo. 

Praten og verkstedet vil være på engelsk (med norsk oversettelse om nødvendig). 


English

Zena Geard is an British/Norwegian Systemic-Relational Therapist and Psychodrama Therapist and Trainer. She wrote her Master’s thesis on BDSM and her professional interests include trauma, LGBTQ, kink  and sexuality. She works with individuals, couples and groups in Oslo.

The talk and the workshop will be in English (with Norwegian translation if necessary).


Talks/workshop:


“ Fifty Shades of Eros: Exploring the poetics of Kink”.

Leandra Perrotta og Zena Geard vil foreslå et 90 minutters eksperimentelt verksted kalt: “Fifty Shades of Eros: Exploring the poetics of Kink”.


"Hva er din glede, sir?" er nøkkelordet som en Keeper har bedt om de som søker den mørke veien til forbudt glede og smerte. Denne workshopen er et rom for å feire alternative seksualiteter og utforske våre følelser angående mer eventyrlige former for glede, smerte og begrensninger. Vi vil skape et trygt rom for å dele personlige historier, og se hvordan disse har formet vår opplevelse av nytelse. Vi vil leke med berøring, utforske vår sårbarhet og seksuelle uttrykk. Vi vil se hvordan vi takler nærhet, hvordan vi takler kontroll eller overgivelse og hvordan vi mottar, spør, gir eller tar.
Dette er et erfaringsverksted som er åpent for de som nærmer seg BDSM for første gang, så vel som mer erfarne utøvere for å hjelpe deg med å utforske vår unike erotiske blåkopi.


English:

"What is your pleasure, sir?" is the keyphrase asked by a Keeper to those who seek the dark path to forbidden pleasure and pain. This workshop is a space to celebrate alternative sexualities and explore our feelings regarding more adventurous forms of pleasure, pain, and limitations. We will create a safe space to share personal stories, and see how these have shaped our experience of pleasure. We will play with touch, explore our vulnerability and sexual expression. We will see how we deal with closeness, how we deal with control or surrender and how we receive, ask, give or take.

This is an experiential workshop open to those who are approaching BDSM for the first time as well as more experienced practitioners to help explore our unique erotic blueprint.


“How is BDSM perceived as impacting the relationship? A kink look into couples"

Hvordan vil deltagelse i BDSM eksperimentering påvirker parforholdet? Dette foredraget fokuserer på resultatene av en kvalitativ forskning utført for en masteroppgave i familieterapi og systemisk praksis. Et hovedmål med denne studien var å bidra til mer kink-bevissthet i terapi, og hjelpe terapeuter i å revurdere den terapeutiske prosessen for å unngå skjevhet og misforståelser når de arbeider med kink-identifiserte individer. Mitt håp er at funnene fra denne forskningen kan være med på å reflektere over hvordan man kan gi mening og samskapende mening om den indre verden til individer og par som praktiserer BDSM, uten å ugyldiggjøre eller patologisere deres seksuelle identitet. Denne studien kan bidra til formulering av god praksis med BDSM-identifiserte klienter, som vil inkludere normalisering av opplevelsen av BDSM, håndtering av internalisert skam og stigma, og forståelse og fremme det trygge, tilregnelig og samtykkende aspektet av BDSM-seksualitet.

BDSM er et uttrykk for menneskelig seksualitet og kan beskrives som et sett av praksis preget av eksplisitt, forhandlet maktdynamikk. For de fleste, men ikke alle utøvere, har BDSM en erotisk kvalitet og skjer i et seksualisert møte. Til tross for en økende mengde forskning om emnet, har få evidensbaserte studier fokusert spesifikt på hvordan BDSM påvirker parforholdet. For å få en dyptgående forståelse av fenomenet ble det gjennomført en kvalitativ studie ved hjelp av Interpretative Phenomenological Analyse (IPA) for å svare på forskningsspørsmålet, "Hvordan er deltakelse i BDSM opplevd som å påvirke parforholdet?"

På grunn av den induktive karakteren av forskningen, dukket det også opp flere temaer som ikke var knyttet til forskningsspørsmålet. De viktigste funnene av forskningen vil bli presentert, og det vil være rom for spørsmål og refleksjoner rundt videre forskning.


English: 

How is participating in BDSM experienced as impacting the couple relationship? This talk focuses on the results of a qualitative research carried out for a Master’s thesis in Family Therapy and Systemic Practice. A major goal of this study was to contribute to more kink-awareness in therapy, and aid therapists in rethinking the therapeutic process to avoid bias and misunderstandings when working with kink-identified individuals. My hope is that the findings of this research can help reflect on how to make sense and co-create meaning of the inner world of individuals and couples who practice BDSM, without invalidating or pathologizing their sexual identity. This study could contribute to the formulation of a good practice with BDSM-identified clients which would include normalizing the experience of BDSM, dealing with internalized shame and stigma, and understanding and promoting the safe, sane and consensual aspect of BDSM sexuality.

BDSM is an expression of human sexuality and may be described as a set of practices characterized by explicit, negotiated power dynamics. For most, but not all practitioners, BDSM has an erotic quality and happens within a sexualized encounter. Despite an increasing body of research on the topic, few evidence-based studies have focused specifically on how BDSM affects the couple relationship. To gain an in-depth understanding of the phenomenon, a qualitative study, using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA), was conducted in order to answer the research question, “How is participating in BDSM experienced as impacting the couple relationship?”

Due to the inductive nature of the research, several themes unrelated to the research question also emerged. The key findings of the research will be presented, and there will be room for questions and reflections regarding further research.