Unikum

Viktig info for de som ønsker å delta på Waxplay Workshop:

Det ønskelig at du tar med seg et stort håndkle (som den/de som blir dryppet på ligger på underveis, og kan tørke av seg voks og olje med etterpå).

Hvis man har yogamatte/liggeunderlag eller lignende, er det fordelaktig om man kan ta det med, da vi ikke vet hva slags overflater vi vil ha å jobbe med i lokalet (det kan fort bli snakk om å ligge på bord). 

Unikum har holdt en rekke foredrag og demonstrasjoner innen forskjellige kinky tema som aftercare, smertelek, sanselek og vokslek for mange foreninger og klubber i Norge de siste 5 år, samt på flere Kinkferanser og i Kink Club i Herning, Danmark. 


English:

Unikum has held a series of presentations and demonstrations on various kinky topics like aftercare, pain play, sensory play and wasx play for many organizations and clubs in Norway over the last 5 years, in addition to several Kinkferences and Kink Club in Herning, Denmark.


Talks/workshops:

Wax play


Waxplay workshop er en anledning til å få informasjon om egnede og uegnede lys for vokslek, sikkerhet og forberedelser, metoder og hjelpemidler for å forsterke opplevelsen, og å prøve ut vokslek selv på og med en partner eller venn med demonstrasjon og veiledning fra Unikum. Instruksjon og tips kan gis på norsk og engelsk. Antall tilgjengelige plasser er først og fremt begrenset av tilgjengelig plass til aktivitetene, men også av hvor mange par veileder har mulighet til å følge opp på en god måte. 

Varighet: 90+ minutter

Deltagere: 12-20 avhengig av plass.


-Man deltar i par med en utøvende og en mottagende part, men det er anledning til å bytte hvem som gjør hva i løpet av workshoppen hvis begge ønsker å prøve begge sider. Det er selvsagt ingen begrensninger på hva slags dynamikk deltagerne kan ha seg i mellom, med rom for alle kjønnsidentiteter, erfaringsnivå og eventyrlyst. 


-Mottagende part må være innstilt på å ligge avkledd (undertøy valgfritt) i et rom sammen med flere andre par i en lengre periode. Hvis man kommer til et punkt hvor det føles nok, er det helt i orden å avslutte aktiviteten for sin del og la andre fortsette i fred. 


-Det vil bli demonstrert fjerning av voks med (ikke-skarp) kniv som et sensuelt element, dette kan deltagere som er komfortable med det også prøve selv.


-Hvert arbeidende par vil få utdelt soya-baserte lys til bruk under workshop, som man får beholde. Det vil være anledning til å kjøpe tilsvarende lys i forskjellige farger og varianter fra en forhandler under Kinkferansen.


English:

Waxplay workshop is an opportunity to get information about suitable and unsuitable lights for waxplay, safety and preparation, methods and tools to enhance the experience, and to try out waxplay yourself on and with a partner or friend with demonstration and guidance from Unikum. Instruction and tips can be given in Norwegian and English. The number of available places is primarily limited by the available space for the activities, but also by how many couples the supervisor has the opportunity to follow up in a good way.

Duration: 90+ minutes

Participants: 12-20 depending on space.


- You participate in pairs with an executive and a receiving party, but there is the opportunity to switch who does what during the workshop if both want to try both sides. Of course, there are no restrictions on what kind of dynamics the participants can have in between, with room for all gender identities, experience level and adventurous.


-The receiving party must be prepared to lie undressed (underwear optional) in a room with several other couples for an extended period of time. If one gets to a point where it feels enough, it is perfectly okay to end the activity for its part and let others continue in peace.


- Removal of wax with (non-sharp) knife will be demonstrated as a sensual element, which participants who are comfortable with it can also try for themselves.


- Each working couple will be given soy-based candles for use during the workshop, which they will keep. It will be possible to purchase similar candles in different colors and variants from a dealer during the Kink Conference.