Neuna

Neuna falt for tau som et verktøy i 2014, og har siden den tid deltatt på undervisning innenfor forskjellige stiler. Hun trekkers mer og mer mot de enkle elementene som går igjen, og hvordan det enkle kan gi stor respons. Men den største gleden og fokus har alltid vært partners opplevelse av det man gjør sammen. Predicaments og tortur med tau har fått mer og mer fokus, og hun har en egen glede av floorwork, med sadistiske elementer. Baac92 kom inn i miljøet i januar 2016. Og ble samme året introdusert for tau av blandt annet Neuna. Både rolig/ avslappende og sadisme. Floorwork med forskjellige former av sadisme ble veldig kjapt en favoritt og har vært favoritten siden. I tillegg til at hun alltid har et ønske om å utforske mer og utfordre grensene sine. Neuna har også vært den tau partneren Baac92 har utforsket mest tau med. Noe av det som er viktig for Baac92 er gleden og tryggheten alle partene har opplevd med det som har hendt under de forskjellige sessionene. Begge to har mye fokus og glede av samarbeid, kommunikasjon og øyeblikk man deler sammen.


English:

Neuna fell for ropes as a tool in 2014, and since then participated in classes in different styles. She draws more and more towards the simple elements that are left behind and how the simple can give great response. But the greatest joy and focus has always been the partner's experience of what one does together. Predicaments and torture with ropes have gained more and more focus, and she has her own enjoyment of floorwork, with sadistic elements.
Baac92 entered the environment in January 2016. And was introduced the same year for ropes by, among others, Neuna. Both calm / relaxing and sadism. Floorwork with various forms of sadism became very much a favorite and has been the favorite ever since. In addition, she always has a desire to explore more and challenge her boundaries. Neuna has also been the rope partner Baac92 has explored most rope with. One of the things that is important to Baac92 is the joy and security all the parties have experienced with what happened during the different sessions.
Both have a lot of focus and enjoyment of collaboration, communication and the moments they share.


Talks/workshops:

Vonde tau - nybegynner

Vonde tau - økt 2


Sadisme med tau, tips og enkle bindinger en sadist kan ha bruk for. Med litt grunnleggende prat rundt sikkerhet, kommunikasjon og risiko. Del 1 passer for de som ikkje er kjent med sadisme i tau, Del 2 for alle som var på Del 1 eller har noe kunnskap fra før.


English

Sadism with ropes, tips and simple bonds a sadist may need. With some basic talk about security, communication and risk. Part 1 is for those who are not familiar with sadism in ropes, Part 2 for anyone who was on Part 1 or has any prior knowledge.