Jeroen

Jeroen Rijnders har en doktorgrad i filosofi tilknyttet Universitetet i Oslo og forsker på moralpsykologi og seksuell etikk. Han har også vært aktiv i den internasjonale BDSM scenen i over 10 år.


Jeroen Rijnders is a doctor in philosophy, affiliated with the University of Oslo, doing research in moral psychology and sexual ethics. Also, he has been active in the international BDSM scene for over 10 years.


Talks/workshops:

Er BDSM en slave etter kjønnede sosiale normer? - Diskusjonspanel

Et feiret trekk ved BDSM er ‘å leke med’ sosiale normer. Tradisjonelle, binære kjønnsnormer ser imidlertid ut til å være bemerkelsesverdig utbredt i hele BDSM-scenen, og påvirke folks roller, aktiviteter og utseende.


Hvorfor identifiserer menn for eksempel vanligvis en dominerende rolle, og kvinner med en underdanig rolle? De svimlende prosentdelene av dette støpte BDSM som etterskudd på flere tiår etter samfunnsutvikling i rollefordeling av arbeidsdeltakelse og husarbeid.


Et annet eksempel å ta i betraktning er hvorfor forventningene virker så forskjellige når du utfører en rolle? Vanlige manus for mannlig dominans kan sikkert innebære å taunting, ordre og "bruke" en kvinnelig sub, men alt på et sunt grunnlag for å ta vare på og anerkjenne subben som grunnleggende verdig og alltid ansvarlig for samtykke. Femdom-manus, derimot, kaster ofte mannlige undergrupper som ‘verdiløse tapere’, heldige som serverer sin altfor godt-for-dem-dronning, og tilber skitten under skoene sine uten å ta behørig hensyn til undergrunnens ønsker, glede eller til og med samtykke.


Ikke å bli utelatt er kostyme-stevner, som er spesielt strenge for menn, ettersom ingenting angivelig får frem dominans som en drakt, mens et skjørt eller blonderundertøy er et sikkert merke av ‘sissy sub’. Passende på denne linjen ser kvinnelig biseksualitet ut til å bli oppmuntret som het, fordomsfri og underholdende eventyrlighet, mens den mannlige ekvivalenten er rik med homofobi, ofte er helt fraværende, fordi en dråpe homofil risikerer å nedgradere maskuliniteten til ‘beta’ rang.


Alt dette kan til og med få en til å lure på om dette er det beste som BDSM har å tilby, om BDSM virkelig utfordrer, eller rettere sagt forsterker tradisjonelle kjønnsroller? I dette panelet vil deltakere av forskjellige kjønn og roller diskutere sine erfaringer med kjønnsnormer i BDSM, på hvilke måter disse kan stilles ut, hva årsakene bak dette kan være, og hva vi som BDSM-samfunn kan gjøre for å imøtekomme et mer åpent og progressivt miljø.

English


Is BDSM a Slave to Gendered Social Norms? - Discussion Panel

One celebrated feature of BDSM is ‘playing with’ social norms. However, traditional, binary gender norms seem to be remarkably prevalent throughout the BDSM-scene, influencing people’s roles, activities, and appearances.


For example, why do men typically identify with a dominant role, and women with a submissive role? The staggering percentages of this cast BDSM as lagging decades behind societal development in role division of labour-participation and house-work.


Another example to consider is why, when performing a role, the expectations seem so different? Common scripts for male dominance surely can involve taunting, ordering, and ‘using’ a female sub, but all on a healthy ground of care for and acknowledgement of the sub as fundamentally worthy and always in charge of consent. Femdom scripts, in contrast, often cast male subs as ‘worthless losers’, lucky to serve their too-good-for-them queen, worshipping the dirt under their shoes without proper regard for the sub’s desires, pleasure, or even consent.


Not to be omitted are costume conventions, which are especially strict for men, as nothing supposedly brings out dominance like a suit, while a skirt or lace lingerie are a sure mark of the ‘sissy sub’. Fitting in this line, female bisexuality seems to be encouraged as hot, open-minded, and entertaining adventurousness, while the male equivalent is rife with homophobia, often being entirely absent, because one drop of gay risks downgrading masculinity to ‘beta’ rank.


This all can even make one wonder whether this is the best that BDSM has to offer, whether BDSM really challenges, or rather reinforces traditional gender roles? In this panel, participants of diverse genders and roles will discuss their experiences with gender norms in BDSM, in what ways these can be exhibited, what the reasons behind this may be, and what we as a BDSM community can do to accommodate a more open and progressive environment.